Az EU himnusza

 Al la ĝojo

de Friedrich SCHILLER
elgermanigis Kálmán KALOCSAY
aperis en Norda Prismo, 58/2, paĝoj 65-66

 


 Ĝoj'! Fajrero belradia!

Elizea di-filin'!
fajrebrie ni al via
templo iras, preĝi vin.
Ĉesu, de vi sorcligate
de l' rigora mod' la ŝir',
ĉiuj homoj sentas frate,
se vi ŝirmas per flugil'.

Ĥoro:
Jen brakumoj al milmiloj,
Jen ĉi kis' al tuta mond'!
Fratoj! super stela rond'
loĝas patro por ni, filoj!

Se la granda ĵet' bontrafis
kaj amikon gajnis vi,
se virina am' vin ravis:
Vin enmiksu kun ĝojkri'!
Jes, se eĉ nur unu koro
estas via en la mond'!
Kaj se ne -- do vin kun ploro
ŝtelu for el nia mond'.

Ĥoro:
Ĉiu sub ĉielo glata
donu sin al simpati',
al la steloj gvidas ĝi,
kie tronas Nekonata.

Ĉiu sur la brust' Natura
suĉas sukon de la ĝoj'
kor' malbona, koro pura
sekvas ŝin laŭ roza voj'.
Ŝi vinberojn, kisojn donas
kaj amikon sen pridub',
en volupt' la vermo dronas,
vidas Dion la kerub'.

Ĥoro:
Ĉu genuas vi, milmiloj?
Vi kreinton sentas, mond'?
Serĉu super stela rond',
loĝas Li trans astro-briloj!

En eterno de l' Naturo
Ĝojo estas la risort'.
En la mondhorloĝ' por kuro
radojn pelas ŝia fort'.
Ŝi el ĝermoj logas berojn,
sunojn regas ŝia gvid'
Ŝi tra l' spaco rulas sferojn
trans la astronoma vid'.

Ĥoro:
Kiel sur la pompaj vojoj
sunoj sur la firmament',
gaje marŝu, frata gent',
kiel venki la herooj!

Esploriston ŝi alrid'as
el la fajrspegul' de l' Ver',
sur krutaĵ' de l' Virto gvidas
ŝi la homon de toler',
sur Kred-Monto sunobrila
flirtas ŝia flag' el or',
ŝin tra l' fendo ĉerk-kovrila
vidas ni en anĝel-ĥor'.

Ĥoro:
Ho toleron, paciencon,
fratoj, por pli bona mond'!
Donos super stela rond'
granda Dio rekompencon!Cu pripagi diojn? Vanto!

Cu simili? Bela pen'!
Venu goji kun gojanto
la mizero, la cagren'.
Veng'? Kolero? En forgeson!
Jen pardon' al malamik'!
Liaj larmoj havu ceson,
lin ne boru pento-pik'.

Horo:
En suldlibroj plu nenio!
Mondon regu harmoni'!
Fratoj! Kiel jugis vi,
tiel jugos pri vi Dio!

Gojo saumas en pokaloj,
en orsango de l' vinber',
mildon trinkas kanibaloj,
heroecon malesper'.
Se rondiras la botelo,
fratoj, saltu el la sid',
sprucu saumo al cielo:
Jen ci glas', por Bon-Spirit'!

Horo:
Himnas Lin abismo stela,
sera far' kun glora cit'.
Jen ci glas' por Bon-Spirit',
supre, trans la tend' ciela!

En suferoj: firma forto,
al senhelpaj: sirma brust',
eternec' al jura vorto,
ec al malamiko: just'.
Virfiero kontrau tronoj,
kvankam sangon kostu spit',
al merito estu kronoj,
kaj pereo al insid'!

Horo:
Fermu vin en sankta rondo,
Juru do kun glaso-lev',
pri l' fidelo al la Dev',
je l' Reganto de l' Stel-Mondo!