A Fajszi Gyűjtemény bekötött és fűzött folyóirat állománya

 Stoko de binditaj periodaĵoj de la Fajszi-Kolektaĵo


 

Cím/Titolo

Meglévő évek/Jarkolektoj havataj

Academia pro Interlingua

1923-27;

Al la Nova Etapo UK 71.

1986;

Al la XIII.UK de Esp. en Prag

1921;

Amerika Esperantisto

1949;1956-57;

The Australian Esperantist

1960-64;

Austria Esperantisto

1924-27;1931-32;1934-35;1937;

Austria Esperanto-Revuo

1946-47;1955;1971-75;

La Barbiro

1909;

La Bela Mondo II/1909

1909;

Belarto

1958-61;

Belga Esperanisto

1958-59;

Biblia Revuo

1964-66;1968-80;

Bibliografia Gazeto

1933;

Bulatin Espanola

1949;1952-54;1955-73;1980-85; 1988;1994;

Brasil Esperantista

1948;

Budapesta Informilo

1970-90;

Budapesti Szemle

1909;

Bulgara Esperentisto

1958;1960-88;

Bulgario

1964-65;

Bulteno C’irkularo de la Hungarlanda Esp. Konsilantaro

1957-59;

Bulteno Germana Fervojista

1962-82;

Bulteno de Serbia Esperantisto

1989-91;

British Esperantist

1909;1912;1912-14;1920-22;1925;1931-34;1947-80;

C’irkulero(magyar katolikus)

1940-41;

C’irkulero de Gdrea(NDK)

1991;

Dansk Esperanto-Blad

1951;

Danuba Kuriero UK77(Bécs)

1992;

Debrecena Bulteno

1983-89;1991-95;1997;

DEFA –bulteno

1983;

La Deksepa

1910-11;

Dia Regno

1935;1938;1951-56;1963;1968-73;1977-91;

Eh’o

1974-79;

Ekonomia Kuriero

1925;

Ekumenismo

1985-96;

El Fraternal

1933-1973;

EsperentoAktuell

1971;1974;1976;1982-83;1985-91;1993-94; 1996;

Esperanta Finnlando + Esperanto Lehti

1920-21;1960;1964-69;1972;1975-85;1990-93;1995;

Esperanto

1932.28.??

L’esperanto(olasz)

1966-67;

Esperanto de UEA

1911;1914-36;1940-41;1946-97;

Esperanto Fervojisto (Francia)

1981-86;

Esperanto in Baden Württenberg

1985-88;1990;

Esperanto: Informoj el Hajdú-Bihar

1980;

Esperanto Internacia

1936-39;1943;1946-47;

Esperanto, Kibos’a

1931;

Esperanto kaj kulturo

1956-57;

Esperanto Magazin

1973-76;

Esperanto Mondo

1924;

Esperanto Monthly

1913-15;

Esperanto Post

1950-53;

Esperanto Praktiko

1919-22;1929;

Esperanto en Skotlando

1976-79;

Esperanto Triumfonta

1920-24;

Esperantista junularo

1925-29

Esperantista :Revuo por Esperanto en C’ehoslovakio

1947-51;

Der Esperantist

1965-90;

Esperantisto Slovaka

1946-51;1971-89;1991;

Esperantista Vegetarano

1971-84;

La Esperantisto:Organo de Esperanta Universitatao Popula !

 

La Espero

1937;1949-51;1958-60;1964-69;1973-80;1994-96;

Espero Katolika

1912;1914;1920;1924-31;1937-38;1966-68;1970;1972-88;1990;1992-94;1996-97;

La Esperao el Koreio

1979-89;

Espero Pacifista

1909;

La Etulo

1928-30;

Europa Dokumentaro

1974-82;

Europa Poezio en Esperanto

1994-98;

Eventoj (Bp)

1992-97;

Fajrero

1959-94;

Fevoistaj Novajoj

1979-84;

Fervojisto(holland)

1961-63;1982-84;

Fonto

1980-95;

Franca Esperantisto

1949-50;1959-77;1981;

Gaja Pariza Semajno

1914;

Gaja Revuo

1939;

Gej Gazeto

1985;1989;1990-94;

Geografia Revuo

1956-64;

Germana Esperantisto

1905-08;1910-11;1913-15;1917;1919-34;193?;

Germana Esperantisto Revuo

1956-77;

La Havana Kuriero

1990;

Heroldo Esperanto

1925-28;1930-40;1946-87;1991-96;

Hirharsona

1994-95;

Homo kaj Kosmo

1963-79;

Horizonto

1978-86;

Hungara Esperantisto

1909-10;1918-26;1961-73;

Hungara Fervojisto Mondo

1957-96;

Hungara Heroldo

1928-44;

!Germano Esperanto Gazeto

1911;

Hungara Informilo

1991;

Hungara Revuo

1919;

Hungara Vivo

1961-90;

Hungaria

1923-24;

I.C.E.M.Esperanto

1988-94;

Ido Vivo

1934-37;

Imformilo de Int. Esp. Muz.en Wien

1950-82;

Interlinguistische Information

1997-98;

Internacia Bulteno/Germana Informilo pri la Milito

1914-18;

Internacia Fervojisto

1961-93;

Internacionaj Foiroj (prospektusok)

??;

Internaca Jura Revuo

1966-69;1975-80;

Internacia Komerco

1923-24;

Internacia Kulturo

1945-51;

Internacia Medicina Revuo

1922-25;

Internacia Pedagogia Revuo

1936-39;1973-81;1993-95;

InternaciaStenografia Gazeto Gabelberger

1911;

Internaciisto

1931-32;1975;1982;1988;

Internacional Language

1924-25;1928-31;

Inter Ni

1986-90;1995-98;

IOE Gazeto

1966-72;

ISK

1929-33;

Israela Esperantisto

1973-85;1994-97;

Je via Sanon

1983-85;

Jugoslavia Esperantisto

1960-63;

Jugoslavia Fervojisto

1957-63;1965;1971;1974-75;1983;

Juna Amiko

1972-89;

La Juna Vivo

1934-37;1949-50;

La KancerKliniko

1978-91;

Katolika Mondo

1923-28;

Katolika Sento

1970-75;

Katolikusok Csillaga

1937-39;

Kolektado

1978-80;

Kolektado

1978-79;1983-85;

Komuna Esperanto Gazeto

1969-84;

Koncize

1990-93;

Kongresa Budapesta Informilo (BP) 68.UK

1983;

Kongresa Bulteno IFFEFSkopje

1986;

Kongresa Bulteno Portland 57.UK

1972;

Kongresa Kuriero Várna 63 Varsó72+73.UK

1978;1987;

Kongresa Kuriero Bergeno 76.UK

1991;

27.UK Róma.Speciala Nomero

1935;

Kooperativa Stelo

1984-1990;

Kontakto

1992-93;

La Kortega Kuriero Brajton 74.UK

1989;

Kulturaj Kajeroj

1959-89;

La Kulturo

1912;

Kristana Revuo

1927-37;

Kroata Esperantisto

1909-10;1992;

Kvakera Esperantisto

1977-84;

Laute

1983-85;1994-96;

Lingva Kruitiko

1932-34;

Lingvo Internacia

1895-97;1900;1904;1906-20;

Lingvo Libro

1934-38;

Literatura Foiro

1977-85;1988-89;1994-95;

Literatura Mondo (Bp)

1922-24;1933-36;1947-49;

Literatura Mondo (japán kiad.)

1922-24;1931-36;1947-49;

Literaturo /Brit Irod.Társ. kiad/

1919-25;

Litova Stelo

1991-93;1995;

Magyar Eszperanto Ujság

1913

Malgrada Revuo

1943-52;

La Marto

1912;

Medicina Internacia Revuo

1964-69;1972-77;1988-93;

La Migranto

1951-80;1988-92;

Monda Karuselo

1976-81;

Monda Kulturo

1962-66;

Monato

1980-95;

Mondo

1922;

La Movado

1971-73;1975-78;1980-82;1989;

NederlandaEsperantisto

1965-68;

Niaj Vizagoj

1937-39;

La Nica Literatura Revuo

1955-62

Nitra Informilo

1976-83;

Norda Prismo

1955-70;1972-74;

Norvega Esperantista

1938-39;1943-51;1955-90;1992-99;

La Nova Epoko

1928-31;

Nova Tempo

1919-1922;

Nuntempa Bulgario

1957-58;1960-63;1966-70;

Nov-Zelanda Espeantisto

1972-84;

Oficiala Gazeto Esperantista

1910-12;

Okcidentgermana Revuo

1961-62;1967-68;

Oomoto

1925-26;1930;1932;1951-98;

Opus Nigrum

1987-88;

Paco

1954-85;

Panonio

1912-13;

Perspektivo

1980-81

Pionero

1968;1970;1972;1975-79;1982;1984-86;

Planlingvistiko

1981-85;

Pola Esperantisto

1961-65;1967-82;

La Ponto

1947-53;

El Popola Cinio

1950;1967/2;1968/1;1970/2;1986-87/1;1998/2

Pragaj Sonoriloj,Praga 81.UK

1996;

La Praktiko

1932-70

La Progresanto

1946-52;1954-55;1957-58;

Progreso

1933-43;

Radio de Jesu-Koro

1939;

La Revuo

1906-14;

Revuo de Geneve

1925;

La Revuo Orienta

1938-93;

Revuo:Monato Aldono al Esp.Triumfonta

1922-24;

Riveroj

1993-95;

Rund um die Welt

1909-10;

La Sago

1914;

Sano

1979-91;

Savaria Esperanto-Revuo

1981-88;

Scienca Gazeto

1936;

Scienca Revuo

1955-74;1976-78,

Sei

1981-87;

Semajno

1978;

Sennacia Revuo

1927-28;1952-57;1962-86;

Sennaciulo

1930-31;1948-95;

La Socialisto

1964-88;

Solidarnosc Imformilo

1981;

Solorilo

1962-64;

Spravodajca Klub

1988-89;

Starto

1970-84;

La Strobilo : Angsburg 70.UK

1970;

La Suda Stelo

1957-61;1964;1966-73;

Sudhungarlanda Stelo

1946;1957-62;

Svenska Esperanto Tidningen (kartonról)

1937;1949-51;1958-60;1964-69;1973-80;1994-96;

Svisa Espero

1949;

Tamtamo

1959-77,1979-83;1985;

Tempo

1934-40;

Tutmondaj Sciencoj

1985-88;

Tra la Esperanto-literaturo

1924;

Universo

1909-11;

Vekilo

1990-91;

Vekilo Kongresa

1995;

Verda Mondo

1927;

Verda Stelo

1929;

Vietnamio Antauenmarsas

1960-63;

Venezulea Stelo

1973-84;

Verda Revuo

1936-38;

Világ és Nyelv Évkönyv

1979-81;

Világ és Nyelv (folyóirat)

1976-87;

La Verda Standardo

1910-15;

The Worker Esperantist

1962-63;1965-67;1976;1979;1980-81;1985;1987-88;1991;