Trezoro ne eta - jam kompleta

Librokatalogo Volumo II. de la Esperanto Kolektaĵo Fajszi

La Fajszi Kolektaĵo ekde la jaro 2000 estas gardata kaj mastrumata en la Landa Fremdlingva Biblioteko (OIK) Vol. I. de ĝia Librokatalogo aperis en 1991.

Vol. II. redaktita de György Zsebeházy, estis prezentata en julio de 2005 kaj en Hungario, kaj eksterlande. Fakte tio estis ankoraŭ nur provizora produktaĵo.


1. En Piliscsaba, en la Péter Pázmány Katolika Universitato, okazis la 17-a Ekumena Esperanto-Kongreso. Al la 125 partoprenantoj venintaj el 16 landoj pri la Fajszi Kolektaĵo prelegis, kunaŭtore kun S-ino Ilona Böde, kiu mastrumas la Kolektaĵon Fajszi en la Landa Fremdlingva Biblioteko, prelegis D-ro Endre Dudich, la vicprezidanto de HEA (Hungaria Esperanto-Asocio). Interalie ili raportis ke religio-temaj verkoj trovigas en Vol. I.: 236, kaj en Vol. II.: 240; tio estas c. 5 % de la librostoko.

Pri la prelego aperis informo enkadre de raporto pri la Kongreso, en la aŭtuna numero de la periodaĵo Dia Regno.

2. En Vilniuso (Litovio) okazis la 90-a Universala Kongreso de Esperanto. Partoprenis 2.332 personoj el 61 landoj. Tie Endre Dudich denove prezentis la prelegon, la 25-an de julio 2005. Unu ekzempleron de Vol. II. de la Katalogo li transdonis al la prezidanto de GIL (Societo pri Interlingvistiko), D-ro Detlev Blanke (Berlino, Germanio), kaj la duan al la enciklopedio-faranto s-ro Geoffrey Sutton (Unuiĝinta Reglando).

Profesoro Humphrey Tonkin (Hartford University, Usono), eksa prezidanto de Universala Esperanto-Asocio ekdeziris ricevi mallongigitan tekston angla-lingvan, por esti publikigita al la ne-esperantista publiko. La unu-pagan resumon ("Treasury No. 4 of Esperanto Literature - the Fajszi Collection, Budapest, Hungary) ni sendis al li en aŭgusto 2005.

La alparolantoj, krom entuziasmaj kaj rekonaj komentoj, ambaŭokaze riprocis tion, ke Vol. II., kontraŭe al Vol. I., ne entenas alfabetajn indeksojn laŭ aŭtoroj kaj titoloj. Ili ricevis la respondon ke tiuj estas ankoraŭ farataj, kaj la pluaj ekzempleroj jam enhavos ilin.

D-ro Detlev Blanke en n-ro 2006/1 de Informo pri Interlingvistiko aperigis recenzon bazitan sur la prelego pri la eldonajo, kun la titolo "7.2. Katalogo II de la Fajszi-Kolektaĵo."

Estas bedaŭrinde ke la alfabetaj indeksoj ĝis nun ankoraŭ ne estas pretaj, kaj ke ne estas presitaj pluaj ekzempleroj aldone al la du "provizoraj" kunportitaj al Vilniuso. Ni esperas ke la Presejo Hóka baldaŭ pretigos la mankantajn indeksojn, kaj la librostoko de Vol. II estos serĉebla en la komputila datumbazo de la Biblioteko.

D-ro Endre Dudich
H-1053 Budapest
Károlyi M. u. 14/b
Budapeŝto, la 12-an de marto 2006. tel. + (36-1) 33 70 400
dudich@t-online.hu

p. s.: Profesoro Humphrey Tonkin (Universitato de Hartford, Usono), iama prezidento de UEA (Universala Esperanto-Asocio), dum sia vizito ĉe OIK, la 14-an de marto 2007, rekone parolis pri la Kolektaĵo Fajszi. Li ofertis eblecon de financa apogo al la Biblioteko, por konservi ĝin kaj disponigi al la legantoj.
Rezulte de la subvenciopeto adresita al la Esperanto Studies Foundation, kaj de la financa kontribuo de Hungaria Esperanto Asocio, la Volumon II-a de la Katalogo de la Kolektaĵo Fajszi, kiu estis esence preta jam en 2005, ni sukcesis finlabori kaj kompletigi per du indeksoj (laŭ-tema kaj laŭ-titola) kaj trilingva (hungara, esperanta, angla) instrukcio de uzo. En majo de 2008 ĝi iĝis presita en 200 ekzempleroj. Ĝi enhavas 6249 titolojn.
La honoraj kaj devigaj ekzempleroj estas distribuitaj la la preskriboj de la subvencio-peto.

La Volumo II. estas aĉetebla en OIK (ankaŭ kune kun la Volumo I.)

En kadro de la programo de la Eŭropa Tago de Lingvoj, la 26-an de septembro 2008, kiel memstara esperanta aranĝo D-ro Endre Dudich, honora prezidanto de HEA prezentis la II-an volumon, selektante kelkajn interesajn kaj valorajn librojn en ĝi katalogitajn.
Raporto kun fotoj estas alirebla ĉi tie sur la hejmpaĝo de OIK.
Espereble baldaŭ ankaŭ en la elektronika katalogo de OIK estos serĉeblaj la libroj de la Volumo II .
Estus bone, se la revuoj kaj ceteraj dokumentoj de la Kolektaĵo Fajszi aperus kiel eble pli baldaŭ en diĝitigita formo sur la hejmpaĝo de la Biblioteko.

Budapeŝto, la 27-an de septembro 2008.